Med strategisk opgaveprioritering designer og overleverer vi ét stærkt redskab til topledelsens strategiske udvikling af organisationen et værktøj, som kan anvendes igen og igen.

Kort- og Matrikelstyrelsen, den nuværende Geodatastyrelse (GST), havde behov for at gennemføre en opgavetilpasning som følge af faldende bevillinger og besluttede derfor at gennemføre en strategisk opgaveprioriteringsproces med henblik på at identificere de opgaver, der bedst kunne bort- eller nedprioriteres.

GST havde behov for at fastlægge fælles kriterier på tværs af styrelsens mange opgaveområder som grundlag for strategisk opgaveprioritering.

Processen blev gennemført med stærk involvering af de relevante fagchefer i styrelsen, som gennemførte en rangordning af alle opgaver i egne kontorer med afsæt i et fælles opgavekatalog. Fagchefernes prioritering blev gennemført ved hjælp af nextpuzzles specialudviklede elektroniske prioriteringsskabelon, som samtidig leverede dokumentationen af prioriteringsprocessen. Fagcheferne gennemførte peer-reviews på tværs af de enkelte kontorer for at sikre ensartethed og konsistens på tværs af styrelsen. Afslutningsvis foretog direktionen, med afsæt i prioriteringsoplæggene fra fagcheferne, en strategisk prioritering på tværs af styrelsens forskellige opgaveområder.

nextpuzzles rolle omfattede facilitering af direktionens drøftelser omkring fastsættelse af besparelsesmål for prioriteringsprocessen og fælles prioriteringskriterier samt bistand til udformningen af det fælles opgavekatalog for styrelsen. Endvidere bistod nextpuzzle med træning af fagcheferne i brug af prioriteringsskabelonen og med gennemførelse af den efterfølgende bearbejdning af datamaterialet. Endelig faciliterede nextpuzzle direktionens opgaveprioritering på tværs af styrelsen.

Som resultat af projektet blev der identificeret og taget beslutning om bortprioritering af opgaver svarende til 10 pct. af den samlede opgavemængde.