Optimal behandling og pleje med patienten i centrum kræver relevante data, gode systemer og velfungerende processer. Det er der, vi kommer ind i billedet.

Værktøj til de varme hænder

Vores rådgivning om Sundheds-IT omfatter:

Sundheds-IT-strategi

Hvor skal vi sætte ind? Hvornår? Og hvordan?

IT spiller en stadig større rolle i sundhedssektoren, og der formuleres IT-strategi på alle niveauer – lige fra den enkelte hospitalsafdeling til den centrale forvaltning.

nextpuzzle er med der, hvor ideerne bliver undfanget og tankerne tænkt. Vi bidrager ofte med ideer, analyser, mulighedsafdækning, innovation, markedsundersøgelser, beslutningsgrundlag, pilotprojekter, business cases og potentialeberegninger. Og vi faciliterer diskussion og prioritering af den projektportefølje, som skal realisere jeres strategiske mål.

På det nationale niveau har vi inspireret til dansk sundheds-IT’s orientering imod IHE, vi har deltaget i udarbejdelsen af over 15 regionale, tværsektorielle og nationale business cases, kortlagt barrierer for bedre dokumentation i sundhedssektoren, stillet forslag om tværsektorielle indikatorer samt evalueret telemedicin.

Vi er den ideelle partner, når IT-strategien skal lægges, fordi vi har gjort det mange gange før. Vi kender sundhedssektoren, interessenterne og de rammebetingelser, som sundhedssektorens IT fungerer under.

I de kommende år bliver IT-løsningerne i sundhedssektoren stadig mere tværgående. Patientens data bliver sat i spil, data deles i flere og mere tværsektorielle processer, og Population Health Management kommer til at fylde mere. nextpuzzle har bred erfaring med at bistå alle parter i sundhedssektoren og ofte tværsektorielt, og vi har fingeren på pulsen ift. nye teknologier og muligheder.

Når strategien er lagt, og handlingsplanen er besluttet, hjælper vi jer med at beskrive, planlægge, monitorere, styre, gennemføre og evaluere planens programmer og projekter.

 

Udbud og anskaffelser

Hvordan sikrer vi en effektiv proces og det bedste samarbejde med leverandører?

I sundhedssektoren gennemføres hvert år udbud og anskaffelser for milliarder af kroner. Dette sker inden for rammerne af et kompliceret regelværk. Der er stor ledelsesmæssig og politisk bevågenhed på, hvordan indkøbene gennemføres og stadigt større forventninger til effektiviseringer og besparelser.

Udbud og anskaffelser bliver ofte set som vanskelige at gennemføre, begrænsende for udvikling og fordyrende for både det offentlige og leverandørerne. Sådan behøver det ikke at være.

nextpuzzle tilbyder omfattende erfaring med at lede og gennemføre effektive og målrettede udbud og anskaffelser særligt inden for Sundheds-IT og komplekse tjenesteydelser. Vi kender udbudsreglerne, markederne og mulighederne og kan bidrage i alle faser, lige fra de indledende beslutninger over selve udbuddet, til implementering og driftsopfølgning.

Samlet bidrager vi til, at anskaffelsesprocessen baseres på en god markedsdialog med involvering af relevante interessenter og kompetencer som resulterer i målrettede og innovative anskaffelser gennemført i en effektiv og korrekt proces.

 

Implementering af store it-systemer i sundhedssektoren

Hvordan tilrettelægger vi indførelsen med minimal risiko og maksimal sikkerhed for succes?

nextpuzzle bringer dybt sektorkendskab og erfaring fra implementering af et stort antal IT-systemer ind i jeres projekt. Det betyder, at vi fra den første time i projektet kan bidrage indholdsmæssigt og processuelt til kravspecificeringen, udbudstilrettelæggelsen, leverandørvalget, systemetableringsfasen og implementeringen. Vi kan kort sagt hjælpe jer til den rigtige løsning hurtigere, billigere og sikrere.

Vi kender vilkårene for organisatorisk implementering i sundhedssektoren, herunder de forskellige faggruppers arbejdsvilkår og faglighed – og vi bruger denne viden til planlægning og styring af jeres indsatser, og vi er ofte med, når der skal etableres tværregionale eller tværsektorielle løsninger.

Vi arbejder ofte med programledelse eller i de enkelte projekter som projektledere eller projektkoordinatorer, og vi optræder også i forskellige roller omkring arkitektur, løsningsdesign, udviklingsstyring, test og implementering. Vi hjælper jer med at få jeres nye IT-løsninger i luften til tiden i god kvalitet og inden for budget.

 

Hurtig etablering af mindre IT-systemer

Hvordan får vi lettest og billigst muligt en IT-løsning op at stå?

Mange opgaver i sundhedssektoren er ikke IT-understøttede, fordi de er for små eller ”skæve” til at blive løst i sektorens store systemer såsom EPJ, RIS eller laboratoriesystem. Det kan f.eks. være kliniske databaser, sagsbehandlingssystemer, arkiveringssystemer eller registreringssystemer, som kan gøre dagliglivet lettere i den enkelte afdeling eller forvaltning.

Vi tager gerne ansvar for at etablere sådanne mindre IT-løsninger baseret på anerkendte standardværktøjer, så skal I hurtigt i gang med en mindre, ny opgave eller er det blevet tid til ”at sætte strøm til” en manuel arbejdsgang, så tag gerne en snak med os om lynhurtig systemetablering.

 

Ledelse af sundheds-IT drift

Hvordan får vi mest muligt ud af de sundheds-it-investeringer, som vi har foretaget?

Styring af drift handler om, at den enkelte slutbruger har nem, hurtig og sikker adgang til IT-systemerne og til hjælp med problemer til en omkostning, der er så lav som muligt.

Vejen hertil er at effektivisere, standardisere og kvalitetsudvikle IT drift og support – en indsats, der involverer mennesker, teknik, processer, kultur og traditioner. Og som stiller krav om en bred palet af værktøjer inden for organisation, ledelse, procesoptimering, effektivisering, standardisering, outsourcing, ITIL m.m. I sundhedssektoren er kravene særligt høje, fordi arbejdet foregår på alle tider af døgnet og udføres af medarbejdere med meget forskellige IT-forudsætninger – ofte under betydeligt pres.

nextpuzzle har stor erfaring med ledelse af IT i sundhedssektoren og er den naturlige samarbejdspartner for  IT-ledelser i sundhedssektoren, som vil løfte deres afdelinger.

 

Driftsoptimering

Hvordan kan Sundheds-IT bidrage til fortsat optimering af driften?

Driftsoptimering handler om at skabe balance mellem ressourcer, kapacitet og aktivitet. En stærk organisering, god planlægning og robuste processer – ofte understøttet af Sundheds-IT løsninger.

nextpuzzle har fokus på, hvordan Sundheds-IT kan bidrage til optimale arbejdsgange og en effektiv drift.

Vi arbejder med mulighederne for at frigøre tid til patientrettede aktiviteter, øget flow i patientforløbet, øget kvalitet i behandlingen og patienttilfredshed samt etableringen af et godt arbejdsmiljø og et kvalificeret grundlag for ledelsesbeslutninger ift. styring.

nextpuzzle har mange års erfaringer med driftsoptimering i og på tværs af ambulatorier, operationsgange, sengeafdelinger, parakliniske og administrative afdelinger på hospitaler i Danmark og Norden og tilbyder konkrete services som analyser og vurdering af gevinstpotentiale, projekt- og programledelse, forandringsledelse, implementering samt ledelsesmæssig sparring og rådgivning.

Med et overordnet fokus på samspillet mellem Sundheds-IT, drift, værdier og kultur bidrager vi til, at organisationens fulde potentiale kan realiseres.

 

Tilbudssupport til private virksomheder

Leverandører til sundhedssektoren - hvordan vindes kontrakten?

nextpuzzle tilbyder en særlig service til virksomheder, som ønsker at levere IT til sundhedssektoren. Det er ikke altid nok at have det bedste løsning – det også nødvendigt at kende kundens brændende platform samt at vide, hvordan og overfor hvem den rigtige løsning skal præsenteres.

Vi gennemfører en systematisk markedsovervågning, og vedligeholder en database med mere end 300 kommende sundheds-it projekter. På grundlag af denne database eller med udgangspunkt i virksomhedens løsningsportefølje identificerer vi salgsmuligheder og faciliterer prioritering/opbygning af pipeline. Vi analyserer strategisk vigtige projekter, skaber argumentation, åbner døre og faciliterer dialog med potentielle kunder.

Vi har dyb viden om sektorens rammebetingelser, systemmiljøer, beslutningsprocesser, budgetter og standarder … alt hvad der skal til for sammen med jer at skabe den ideelle løsning for jeres kunde.

Baseret på vores omfattende netværk, vores erfaring fra 100-vis af IT-projekter i sundhedssektoren og på dialogen med virksomheden kan vi skærpe jeres value proposition og hjælpe jer med at skrive i kundens sprog ud fra kendskab til og forståelse for kundens virkelighed. Vi kan med vores branchekendskab Identificere mulige samarbejdspartnere, som gør, at I sammen kan lande kontrakten.