Det er ingen tilfældighed, når vi gang på gang inviteres helt ned i maskinrummet ved større strategiske transformationer.

Transformationer kræver strategisk behændighed, stærk ledelse & styring

Vores rådgivning om Styring & Ledelse omfatter:

Professionalisering af projekter, programmer og porteføljer
Har I de optimale redskaber og forudsætninger for en professionel håndtering af projekt, program eller portefølje?

Når vi arbejder med program- og projektledelse, giver vi vores kunder redskaberne til at skabe en mere professionel håndtering af projekter, programmer og porteføljer fra første færd. Vi bistår med at skabe de nødvendige ledelses- og styringsstrategier, og sikrer et solidt governancesetup, der er implementerbart, og som sikrer effektive beslutningsveje.

For at komme godt fra start sikrer vi fokuseret videnoverførsel og kompetenceudvikling af bl.a. styregrupper, projekt- og programledelse, fx gennem skræddersyede kurser, supervision, coaching mv. Vi bistår også med professionalisering gennem modeldesign, fx baseret på den fællesstatslige it-projektmodel/-programmodel.

Vi afholder jævnligt kurser, både åbne og for specifikke organisationer, bl.a. i den fællesstatslige it-projektmodel og -programmodel samt i konkrete ledelsesprodukter, herunder statens business case model.

Vi tilbyder ligeledes kurser for projektledere. Både hvor fokus ligger på basal projekt-, program- og porteføljestyring samt mere avancerede metoder til bl.a. fremdriftsstyring, etablering af effektkæde samt design og eksekvering af tværoffentlig projekt-, program- og porteføljestyring. Alt sammen baseret på bedste praksis og vores egen store erfaring på området.

 

Projekt-, program- og porteføljekontor (PMO)
Er PMO’et gearet til opgaven forude?

PMO’et er det centrale omdrejningspunkt for levering og vedligeholdelse af metoder, processer og værktøjer til projekt-, program- eller porteføljelederen. Det er altså her, at ansvaret ligger placeret i forhold de styringsmæssige rammer til controlling og sparring.

I nexpuzzle bistår vi både organisationer med en professionel PMO-opstart og med opkvalificering af et bestående kontor.

 

Porteføljestyring
Hvordan lykkes I med transformationsprocesserne på tværs af parallelle projekter og programmer? Og uden at sætte hverken drift eller leverancekvaliteten over styr?

Vores mangeårige erfaring med porteføljeledelse gør os i stand til at bistå med etablering af den strategiske projektportefølje eller et review af den eksisterende med henblik på, at porteføljen bidrager bedst muligt til realiseringen af de strategiske mål. Desuden bistår vi med styrings- og ledelsesredskaber til at varetage den daglige porteføljeledelse og -rapportering.

 

Review
Hvordan kommer vi tilbage på sporet?

Et review kan være et stærkt værktøj til at få programmer og projekter tilbage på rette vej og tillige danne udgangspunkt for fremtidig læring. I nextpuzzle har vi udviklet to reviewmodeller til projekter og programmer. Den ene baserer sig på 500+ bedste praksis-spørgsmål, der tager udgangspunkt i de konkrete udfordringer, organisationer oftest møder. Den anden er en selvvurderingsmodel, der lader det enkelte projekt gennemføre sit eget review. Resultatet af reviewet kan bidrage til porteføljerapporteringen. Modellen kan samtidigt anvendes som et praktisk dialogværktøj fx mellem projektleder og projektejer.

Skal projektet eller programmet forelægges for It-projektrådet? Her hjælper vi ift. kvalitetssikring af styringsgrundlaget og den samlede rapportering.

 

Ledelsesprodukter
Behov for særlige redskaber?

Gennem årene har nextpuzzle bistået adskillige organisationer i udarbejdelsen og kvalitetssikringen af grundlæggende ledelsesprodukter, herunder gevinstdiagrammer, fremtidsmodeller, projekt- og programplaner mv. Og vi ved, hvor vigtigt det er, at der fastlægges tydeligt ejerskab til disse produkter.

Vi har bl.a. stået fadder til den fællesstatslige it-projektmodel og -programmodel, og vi har således et indgående kendskab til de obligatoriske ledelsesprodukter, der indgår i de to modeller.

 

Ledelsessparring og coaching
Men hvem støtter ledelsen?

Gennem tiderne er vi ofte blevet inviteret indenfor, når offentlige topledere og ledelsesteams har haft brug for strategisk sparring og coaching. Med udgangspunkt i den udviklende samtale og tilbagemelding tilbyder vi sparrings- og coachingforløb af kortere eller længere varighed for enkeltpersoner, ledelsesteams og styregrupper.

Al sparring og coaching skræddersyes i forhold til de oplevede udfordringer. Forløbene kan således spænde fra en ’traditionel’ personlig samtale over interview, analyse og tilbagemeldinger til en større gruppe.

 

Masterplan
Hvordan bevarer vi overblikket og styrer transformationen den rette vej?

Strategisk implementering af større forandringer fordrer en samlet masterplan. Masterplanen er et effektivt styrings- og ledelsesgrundlag, der er med til at give overblik og fastsætte deadlines for alle væsentlige leverancer i hele programmets levetid. Planen viser ligeledes afhængigheder mellem leverancer, bl.a. så såkaldt kritisk vej kan følges. Vi lægger vægt på, at gevinster og mål bliver omdrejningspunktet for udarbejdelsen af masterplanen og den samlede leverancekæde.