Enhver strategisk proces skal designes med afsæt i både ydre forhold og de indre organisatoriske rammer.

Alle kan holde roret, når havet er roligt

Vores rådgivning om Strategisk Analyse & Design omfatter:

Strategieksekvering
Målet er kendt, men hvordan kommer I derhen? Og hvordan sikrer vi, at I både holder kursen og farten?

En strategi er resultatet af en række ledelsesmæssige valg og fravalg, der tilsammen viser vejen mod en defineret vision. Men for at den for alvor bliver anvendelig, skal den gøres eksekverbar.

Vi sikrer fremdrift ved i fællesskab at identificere specifikke mål, gevinster og indsatser, der kan drive organisationen fremad mod den strategiske vision og give mulighed for at følge, om forandringen er på rette vej. Og vi leverer understøttende værktøjer hertil, som bl.a. handlings- og masterplaner.

Design af strategiimplementeringen sker bl.a. på baggrund af en grundig analyse af jeres forretningsmodel, interne ressourcer og kompetencer samt kortlægning af relationerne til jeres omverden.

Vi er optaget af, at enhver strategi skal omsættes til levende initiativer i organisationen frem for at være et dødt dokument - og vi ved, hvad det kræver.

 

Innovationsprocesser
Hvor har I mulighed for at sætte ind? Og hvilke ideer og indsatser skal sikre, at strategiens mål realiseres?  

En innovationsproces giver mulighed for at skabe den eksekverbare strategi på det bedst mulige grundlag. I disse forløb guider vi organisationen gennem en identifikationsproces, der tilvejebringer mulige indsatser og initiativer. Herefter følger en struktureret prioriteringsproces, der sikrer, at de mest fordelagtige initiativer bliver valgt.

I identifikationsprocessen benytter vi en række metoder, der har til formål at bringe det bredest mulige felt af løsninger frem i lyset. Dette gør vi eksempelvis ved at inddrage primære interessenter, leverandører og brugere.

 

Prioritering
Hvilke opgaver ligger foran jer? Og hvordan skal de prioriteres?

En prioriteringsmodel er et beslutningsværktøj, der skaber effektiv udvælgelse af de opgaver, indsatser eller projekter, der bedst bidrager til den strategiske transformation. Vi bistår med prioriteringsmodeller, såvel som overordnet strategisk opgaveprioritering, der kortlægger organisationens opgaveportefølje og primære arbejdsprocesser. Alt i alt et stærkt redskab til topledelsen – og ét der kan anvendes igen og igen.

 

Projekt-, program- og porteføljeetablering
Behov for bistand i etableringen af projektets, programmets eller porteføljens første afgørende fase?

Etablering og gennemførelse af succesfulde projekter og programmer stiller store krav til ledelse og styring. Ved etablering af et nyt projekt eller et program guider vi organisationen gennem den første etableringsfase, ligesom vi kan bistå med at skabe de nødvendige styringsstrategier. Vi faciliterer ligeledes analyser og afklaringer samt udarbejder fyldestgørende projekt- og programgrundlag.

Vi hjælper også gerne med design af porteføljer, der både understøtter fremdriften og sikrer et solidt styringssetup. Dette arbejde indbefatter bl.a. identificering af pipeline- og prioriteringskriterier for porteføljens projekter og programmer. Ligesom vi bistår med valg af rapporteringsform og et indholdsdesign, som målgruppen forstår og kan agere på baggrund af – f.eks. KPI’er og andre indikatorer.

 

Gevinster
Hvilke gevinster skal projektet eller programmet levere? Og er der sammenhæng til de strategiske mål?

Gevinstnedbrydning og –kortlægning er nødvendig for at identificere, hvordan organisationen kommer fra leverancer til målbare gevinster. Det samlede overblik over gevinstkæden, visualiseret i et gevinstdiagram, er bl.a. med til at identificere årsagseffekter og sammenhænge mellem et eller flere strategiske mål. Diagrammet stiller ligeledes skarpt på relaterede gevinster, resultater og leverancer, der skal til for at realisere projektet eller programmet.

 

Foranalyser & business cases
Hvad er udgangspunktet for den forestående transformation? Hvordan ser interessentbilledet ud? Og hvordan synliggør I gevinsterne ved transformationen?

Indledende analyser er værdifulde, når organisationer skal gennemføre strategiske tranformationer. De kortlægger udgangspunktet og danner grundlag for den mest hensigtsmæssige proces, organisering mv., der skal drive forandringen.

Politisk styrede organisationer navigerer ofte i et særdeles komplekst interessentbillede. I disse tilfælde kan en interessentanalyse medvirke til at få kortlagt og prioriteret de relevante interessenter og danne grundlag for den efterfølgende håndtering og involvering. Vi har stor erfaring med at udarbejde interessentkort, facilitere interessentworkshops samt gennemføre individ- og gruppeinterviews med interessenter.

Business cases er med til at danne beslutningsgrundlag for gennemførelse af strategiske transformationer og er dermed essentielle styringsredskaber for både programmer og projekter. I nextpuzzle er vi eksperter i den fællesstatslige business case model. Vi underviser i modellen og er ligeledes i stand til at kvalificere en case i forhold de krav Statens It-projektråd stiller ifm. risikovurdering af statslige it-projekter over 10 mio. kr.

 

Organisering & governance
Hvilken organisering og styring er den optimale til en effektiv eksekvering?

I strategiske transformationer, og særligt i tværgående projekter og programmer, er governance en udfordring, idet de ikke rummer et indbygget hierarki parterne imellem. Vores bistand vedrørende organisering og governance tager udgangspunkt i de konkrete projekt, program-og porteføljerammer. Herfra designer vi – i samarbejde med jer – en governance, der sikrer effektive beslutningsveje, bl.a. gennem rolle-, ansvars- og mandatbeskrivelser, kommissorier og uddannelse.

 

Modenhed
Hvilke dele af organisationen bør styrkes forud for en strategisk transformation?

En modenhedsanalyse belyser organisations styrker såvel som svagheder og sætter spot på de steder, hvor der er brug for at sætte ind for at minimere risici i den forestående eksekvering. Analysen tager udgangspunkt i, at al styring udvikles trinvis, og at selv god styring kan forbedres.

nextpuzzles modenhedsanalyser er inspireret af bedste praksis (P3M3), der måler modenhed på syv styringsmæssige områder. Vi vinkler naturligvis altid vores analyse til det konkrete formål, hvad enten det drejer sig om organisatorisk modenhed eller modenhed ift. et konkret governance- eller styringssetup.