nextpuzzle er kendt for at kunne omsætte strategiske behov for transformation til nye organisationsstrukturer, forretningsprocesser og governance. Vi har bidraget til en lang række komplekse fusioner, strategiske omorganiseringer og nyskabende procesomlægninger.

Ældre- og Handicapforvaltningen (ÆHF) i Odense Kommune har en vision om at skabe nye løsninger til det næste velfærdssamfund med brugere og borgere i centrum. En helt central forudsætning for dette omfatter arbejdet med at sætte forvaltningen i stand til beherske rehabilitering som fagligt mål og metode til at give borgerne større livskvalitet ved at kunne mestre eget liv.

For at understøtte forvaltningens omstilling til en rehabiliterende tilgang skulle der designes og implementeres en helt ny forløbsorganiseret organisationsstruktur, der omfattede alle forvaltningens arbejdsopgaver og 3.500 medarbejdere. Der var dermed tale om en gennemgribende transformation af forvaltningen. nextpuzzle bistod med at designe denne helt nye organisationsstruktur med tilhørende arbejdsorganisering.

Udformningen af arbejdsorganiseringen bestod i design af en række såkaldte tværfaglige mikroorganiseringer af forvaltningens rehabiliterende indsats sammen med borgerne. En forudsætning for at kunne arbejde med evidensbaserede rehabiliteringsforløb ved hjælp af tværfaglige mikroorganiseringer var en gennemgribende reorganisering af forvaltningen.

nextpuzzle skabte i et målrettet innovationsforløb, sammen med forvaltningen, den nye tværfaglige  arbejdsorganisering i form at en række mikroorganiseringer i forhold til de forskellige typer borgerrettede rehabiliteringsforløb og designede efterfølgende en helt ny forløbsorganiseret ledelses- og organisationsstruktur, som omfattede såvel administrationen som samtlige institutioner og udkørende funktioner i forvaltningen. For at sikre at samarbejdet med borgeren baserede sig på den rette tværfaglige organisering blev ledelses- og organisationsstrukturen designet med udgangspunkt i borgermødet (bottom up design).

Resultatet var et fuldt re-design af organisationen, der omfattede beskrivelser af alle organisatoriske enheder, rolle og ansvarsbeskrivelser for alle ledelsesniveauer og dimensionering af samtlige enheder i form af både antal medarbejdere og faglige profiler.

Som led i denne designopgave bistod nextpuzzle med sin store viden om organisationsdesign i forbindelse med kortlægning, analyse og fastlæggelse af designprincipper, design og test af mikroorganiseringer og organisations- og ledelsestruktur samt dimensionering. Endvidere stod nextpuzzle for planlægning og facilitering af en lang række møder og workshops med topchefer, mellemledere og nøglemedarbejdere.

Resultatet blev et forslag til en samlet organisations- og ledelsesstruktur, der kan sikre, at Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense kommune fremover kan arbejde rehabiliterende og dermed sikre de politisk besluttede kvalitative og økonomiske effekter på kort og langt sigt.